KARA HARP OKULU 1966 YILI MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA SANDIĞI TALİMATI

1. AMAÇ
   Kara Harp Okulu 1966 yılı mezunları ve muadilleri arasında Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek, çeşitli vasıtalarla sevinçli ve kederli günlerini paylaşmaktır.

2. KAPSAM
   a. Yardımlaşma ve dayanışma sandığı, Kara Harp Okulu 1966 yılı    mezunlarını,    muadillerini, bunların eş ve çocuklarını kapsar.
   b. Üye olmayıp tabii afetlerde önemli ölçüde zarar gören (a) şıkkında    belirtilen    kişilerle, Genel Kurul kararı olmak kaydı ile kişi, kurum ve    kuruluşlara yapılacak    sosyal yardımlar da bu madde kapsamındadır.
   c. Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.

3. ÜYE AİDATLARI
   a. Üye aidat miktarı her yıl Genel Kurul Kararı ile yeniden düzenlenir. Aidat miktarı ve Banka Hesap numarası üyelere çeşitli iletişim araçları ile duyurulur.
   b. Aidatlar 1 Ocak – 31 Aralık Tarihleri arasında olmak üzere bir yıl süre ile geçerlidir. Aidatlar yıllık olarak Nisan ayı sonuna kadar defaten yatırılır.
   c. Yeni üyeliğe katılım halinde o yıla ait üyelik aidatını yatıranlar Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilirler. Ancak üyelik tarihinden itibaren aidatını kesintisiz ödemek kaydı ile 3 yıl sonra sosyal haklardan istifade edebilirler.
   d. Toplanan üye aidatlarının nemalandırılması esastır. Yönetim kurulu muhtemel harcamaları değerlendirerek, hesabın bir bölümünü vadeli hesaba    veya yüksek gelir getirecek ( repo,fon vs.) araçlara yatırılabilir.
   e. Vefat eden üyelerimizin eşleri aidat ödemezler. Üyelikleri devam eder. Önceden üyeliği olmayanlardan vefat edenlerin eşleri üye olmak istemeleri halinde yeni üye olacakların statüsüne tabi olurlar.Ancak 3 yıl aidat ödemeyi müteakip kendilerinden aidat alınmaz.

4. YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI
a. GENEL KURUL:

      (1) 
Genel Kurul sandık üyelerinden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
      (2) Genel Kurula açık oylama ile seçilecek bir üye başkanlık eder. Oluşturulacak başkanlık divanına yine açık oyla iki divan sekreteri seçilir.
      (3) Genel Kurul toplantıları yılda bir, gerektiğinde Genel Kurul'da karar alınmak kaydı ile iki yılda bir Aralık ayı sonuna kadar, yönetim kurulunun daveti üzerine olağan olarak toplanır. Ancak Denetim Kurulunca her yıl bilanço hesap denetimi yapılır.
      (4) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, lüzumu halinde Genel Kurulu  olağan dışı toplantıya çağırabilir. Üyelerin, üye tam sayısının %10' undan az olmamak üzere Divan Başkanlığına verecekleri imzalı, toplu dilekçe ile de Genel Kurul olağan dışı toplantıya çağrılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu  en geç otuz (30) gün içerisinde toplantının yapılmasını sağlar.
      (5) Toplantı için yeter sayı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
      (6) Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
      (7) Genel Kurulun görevleri:
         (aa) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sandığının yıllık bilanço, kar ve zarar hesapları, faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticelerini ve bunların tetkik ve tahlillerini belirtilen raporlar üzerinden karar vermek,
         (bb) Beş (5) Yönetim Kurulu üyesini ve İki (2) yedek üyesini seçmek,
         (cc) İki (2) Denetici ve bir (1) yedek deneticiyi seçmek,
         (dd) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek sandık mevcutlarının işletilmesi ve diğer hususlarla ilgili mevzularda karar vermek,

 b. YÖNETİM KURULU:
      (1) Yönetim Kurulu Beş (5) üyeden oluşur.
      (2) Yönetim Kurulu üyeleri seçimi açık oyla yapılır. Genel Kurulda ekseriyetle karar alınması halinde seçim gizli oyla da yapılabilir.
      (3) Yeni Yönetim Kurulu bir hafta içinde toplanarak Kurul içerisinde görevlendirme yapar.
      (4) Yönetim Kurulunun görev süresi bir (1) olağan Genel Kurul toplantısı  süresidir.
      (5) Görev süresi bitenler yeniden aday gösterilebilir ve yeniden seçilebilir. Görev süresi sona eren üyeler, yeni Yönetim Kurulu göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler.
      (6) Genel Kurul gerekirse Yönetim Kurulunun vazifesini, görev süresi bitmeden sona erdirebilir. Ancak bu yolda karar alınabilmesi için, olağan dışı toplantı çağrısı yapılması ve konunun Genel Kurulda müzakeresi sonucunda üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu gerekir.
      (7) Yönetim Kurulu üyeliklerinde her hangi bir nedenle boşalma olması halinde genel kurulda belirlenenİki (2)yedek üyeden, alınan oy sayısına göre yönetim kurulunun ilk toplantısında yedek üyeler görevlendirilir. Yedek üyelerin görev süresi , mevcut yönetim kurulunun görev süresi müddetince devam eder.
      (8) Yönetim Kurulu, işleri gerektirdikçe , fakat en az ayda bir kez toplanır.
      (9) Yönetim Kurulu en az Üç (3) üyeyle toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.
      (10) Yönetim Kurulunun vazifeleri:
       (aa) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma sandığının idaresinden sorumludur.
       (bb) Üyeler arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlayacak her türlü etkinliklerde bulunmak, üye olmayanları üyeliğe teşvik ve kaydolmalarını sağlamak yönünde çaba göstermek.,
       (cc) Yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını ,sene içerinde yapılan ve müteakip yılda ( yıllarda ) yapılacak işlere ait raporları genel kurula sunmak,
       (dd) Genel Kurul kararlarını uygulamak ,genel kurul kararını gerektiren hususlar dışında, yapılacak yardım ve hizmetleri tespit, takdir ve gerçekleştirmek,
       (ee) Aidat takibi yapmak, aidatları en fazla gelir getirecek şekilde repo, fon vadeli hesapta nemalandırmak,
       (ff) Üyelerin adres ve telefon numaralarını devamlı güncel halde tutmak.
       (gg)Üyelerle haberleşme ve bilgi akışını sağlamak maksadı ile ( web sayfası  açılması, periyodik bülten çıkarılması, cep telefonları vasıtası ile mesaj gönderilmesi gibi ) girişimlerde bulunmak, tesis ve işleyişinin devam  ettirilmesini sağlamak,
       (hh) Yıllık bilanço, kar, zarar hesapları ile yıllık faaliyet raporu ,denetçi raporu hakkında üyeleri Genel Kurul öncesi bilgilendirmek.       
       (ıı) İhtiyaç duyulan yönetmelikleri,talimatları hazırlamak ve / veya değişiklikleri konusunda Genel Kurula tekliflerde bulunmak.
        

  c. DENETLEME KURULU
     (1) Denetleme Kurulu iki (2) üyeden oluşur.
     (2) Denetim Kurulu üyelerinin seçimlerinde yönetim kurulunun seçimde  uygulanan usuller uygulanır.
     (3) Denetim Kurulunun görev süresi bir (1) olağan Genel Kurul Toplantı  süresidir.
     (4)Görev süresi bitenler yeniden aday gösterilebilir ve yeniden seçilebilirler.  Görev süresi sona eren deneticiler yeni denetim kurulu göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler.
     (5) Deneticilerin seçimlerinde varsa, maliye, hukuk, bankacılık, muhasebe  sahalarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek tahsil görmüş üyelere öncelik verilir.
     (6) Denetleme Kurulunun vazifeleri:
         (aa) Genel Kurul kararlarının uygulanıp, uygulanmadığı, yönetim kurulu  karar ve icraatlarının uygun olup olmadığını takip ve kontrol etmek,
         (bb) Sandık faaliyetinin ve sandığın her türlü idare ve muhasebe işlemlerinin   uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
         (cc) Sandık mevcudunun ve para hükmündeki diğer kıymetli evrakın miktar ve mahiyet bakımından kayıtlara uygun olup olmadığını denetlemek,
         (dd)Sandık bilanço, kar ve zarar hesabının sarfiyat ve belgelerin kayıtlara  uygun olarak yapılıp, yapılmadığını incelemek,
         (ee) Sandık alacaklarının tahsili ve diğer haklarının korunması için gerekli takiplerin yapılıp yapılmadığını araştırıp elde ettikleri sonuçları, sandığın genel faaliyet ve durumu hakkındaki kanaatleri ile birlikte müştereken imzalayacakları bir raporla tespit etmek,
         (ff) Sandık faaliyetlerinde görülen zararlı halin tehlikeli neticeler doğuracak durumda olduğuna veya sandığın iş ve sermayesi bakımından kurulma maksadını sağlamayacak duruma düştüğüne kanaat getirdikleri takdirde durumu gerekçeli bir yazı ile yönetim Kuruluna bildirerek Genel Kurulun  olağandışı toplantıya çağrılmasını istemek, Yönetim Kurulu, bu yazının          verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçmediği takdirde bu daveti re'sen yapmak,
         (gg) Sandığın her türlü kayıt, dosya ,defter ve evrakını görüp incelemek,
         (hh) Muhasip üyenin idari ve adli suç teşebbüsleri halinde delilleri ile birlikte durumu yönetim Kuruluna derhal bildirmek, Denetçiler denetimleri sırasında hiçbir şekilde sandığın işlerine ve memurların görevlerine karışamazlar.
         (ıı) Denetleme Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

5. HARCAMALAR

a. Sandığın kuruluş amacına uygun harcamalar şunlardır :
      (1) Üyelerinin çocuklarının evlenmeleri , durumunda bir tam Cumhuriyet altını hediye etmek,
      (2) Üyelerin, kendilerinin ve eşlerinin hastaneye yatmaları halinde , ziyaretle kolonya götürmek ve ağır masrafı  gerektiren veya fevkalade ihtiyaç duyulan hallerde Yönetim Kurulu kararı ve miktar tespiti ile maddi yardımda bulunmak,
      (3) Üyelerin ve eşlerinin vefatı halinde Yönetim Kurulundan bir üye cenazenin defninden sonra evinde yapılacak ikramların giderlerini karşılamak için görevlendirilir ve bu gider sandık gelirlerinden karşılanır. Merhum ANKARA dışında defnedilecekse bilahare Yönetim Kurulu taziyeye gider.
      (4) Üyelerin,eş ve çocuklarının vefatı halinde muhtaç durumda olduğu Yönetim Kurulunca tespit edilmesi halinde yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda ölüm yardımı yapılabilir.
      (5) Vefatlarda üye olsun veya olmasın cenazelere canlı çiçekten yapılma çelenk gönderilir.Ankara dışındaki gruplardan Ankara da vefat eden veya cenazesi Ankara'dan kaldırılanlar içinde canlı çiçekten çelenk hazırlatılır.Çelenk bedelleri sandık gelirlerinden karşılanır. Çelenkler üzerine sadece "KHO 1966 DEVRESİ" yazılır.
      (6) Sandık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ( Haberleşme, kırtasiye, ulaşım vb.) Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde tüm harcamaları  yapmak
      (7) Devre arkadaşları arasında haberleşmeyi sağlamak maksadı ile SMS, Mail gönderme, Web sitesi Duyuruları ve Bülten yayını gibi vasıtalar kullanılır.Sandık faaliyetlerinin, önemli olayların ve özel günlerin duyurulması( Milli ve Dini bayramlar, Öğretmenler Günü vb.)dışında kişisel bilgilerle ilgili olarak çekilen SMS lerde Yönetim Kurullarınca aşağıdaki uygulama yapılır.

VEFATLARDA

ÖNEMLİ HASTALIK VE AMELİYATLARDA

MUTLU HABERLER

Üyenin Kendisi 

Üyenin Kendisi 

Üyenin Kendisi 

Üyenin Eşi

Üyenin Eşi

Üyenin Torunları

Üyenin ve Eşinin Anne –Baba
ve Kardeşleri

 

 

Üyenin Çocukları

 

 

Sandık üyesi olmayan arkadaşlarımızın kendilerinin vefatları dışında ve diğer durumlarda SMS çekilmez. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde yakınları ile ilgili duyuru mesajları için SMS bedeli talep edilir.Tüm teşekkür mesajları ve sosyal aktivitelerin duyurulması ile ilgili, üyelerin kendilerinden talep gelmesi halinde SMS ücreti alınır.
b. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez. Ancak toplantı nedeni ile yapacakları masrafları beyan esasına göre ödenir.
c. Muhasip üye üzerinde ani çıkacak harcamaları karşılamak üzere miktarı her  yıl Genel Kurulca belirlenecek miktarlarda avans bulundurulur. Avans miktarı    Yönetim Kurulu kararı ile gerekli hallerde iki katına çıkarılabilir.
d. Büyük çapta sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğrayan devre  arkadaşlarımıza her yıl Genel Kurulca Yönetim Kuruluna verilecek yetki çerçevesinde belirlenecek miktarlarda üye olup olmamasına bakılmaksızın maddi yardımda bulunulur.
e. Yönetim Kurulunun paraya müteallik işleri muhasip üye vasıtası ile yürütülür.

6. ÜYELİK, ÜYELİKTEN AYRILMA VE SANDIĞIN FESHİ :
   
a. Üyelik Ek- A formunun doldurulması, üyelik aidatının yatırılması ve    Yönetim Kurulunun kararı ile başlar.
   b. Sandıktan ayrılma isteğe bağlı olup ayrılan üyelerin aidatları iade edilmez.    Şehirler arası ikamet değişikliği nedeni ile ayrılmak zorunda kalan üyelerimizin    mevcut aidatları yeni yerleşim birimindeki 1966 Kara Harp Okulu Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığına gönderilir. Ancak Yönetim    Kurulunun tespit edeceği miktarlarda kesinti yapılabilir.
   c. Üyelik aidatını üç(3) yıl üst üste ödemeyenlerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile dondurulur. Üyeliği dondurulanlardan dört(4)ncü yılda da ödeme yapmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
   d. Sandığın feshi, Genel Kurulda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak    kararla gerçekleşir. Bu durumda mevcut tasarruf üyelere yatırdıkları toplam aidat oranında iade edilir.

7. MÜTEFERRİK HUSUSLAR
   a. Bu talimat hilafına uygulamadan doğan değişikliklere ait teklifler, Genel Kurulda görüşülerek oylanır.
   b. Sandığa üye personel yukarıda belirtilen talimat hükümlerine aynen uymay  kabul ve taahhüt eder. 12.04.2017